top of page

مربیگری خصوصی یک به یک برای بازیگران

 

به صورت حضوری: (لس آنجلس و مناطق اطراف)

برای یک جلسه یک ساعته با من برنامه ریزی کنید..........200 دلار اهدا کنید

 

یک جلسه نیم ساعته با من برنامه ریزی کنید......100 دلار اهدا کنید

 

از طریق آنلاین:

یک جلسه یک ساعته با من برنامه ریزی کنید ..........150 دلار اهدا کنید

 

یک جلسه نیم ساعته با من برنامه ریزی کنید......100 دلار اهدا کنید

(اسکایپ، اووو، تانگو، وایبر و هر چیز دیگری که ممکن است بخواهید استفاده کنید)

 

گروه 3 نفر یا بیشتر................................................500 دلار اهدا کنید

میزبانی

میزبانی یک رویداد/باشگاه..................................... 1000 دلار اهدا کنید

 

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page